Statut
dziedzictwo.org.pl
Statut Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie "Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra", zwane w dalszej części statutu
Stowarzyszeniem, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiadającym
osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie to uważa się za spadkobiercę „Dziedzictwa Błogosławionego Jana
Sarkandra Dla Ludu Polskiego Na Śląsku".
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw, a
siedzibą jest miasto Cieszyn.
§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia
swych spraw może zatrudnić pracowników.
§4
1. Działalność Stowarzyszenia patronuje Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej,
który jest zarazem honorowym członkiem Stowarzyszenia
2. Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej wyznacza Asystenta Kościelnego.
3. Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej ma prawo zgłaszania kandydatur
do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego.
4. Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko–Żywieckiej ma prawo składania wniosków
o odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego.
Rozdziału II
Cele i środki działania
§5
1. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiary, oświaty, kultury na gruncie katolickim,
działalność charytatywna i gospodarcza.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
§6
1. Środkami do osiągnięcia celu są w szczególności:
2
2. Odczyty, referaty, pogadanki i wykłady religijne, oświatowe i naukowe.
3. Organizowanie rekolekcji rodzinnych, środowiskowych.
4. Zakładanie i prowadzenie :
 Placówek wychowania przedszkolnego;
 Szkół podstawowych i gimnazjów;
 Liceów ogólnokształcących
 Liceów profilowanych;
 Zasadniczych szkół zawodowych, techników;
 Szkól policealnych;
 Pozaszkolnych form edukacji.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej, bibliotek i czytelni, organizowanie i
wspomaganie organizowania przedstawień, występów chórów.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu gromadzenia środków materialnych do
finansowania podstawowych celów Stowarzyszenia.
7. Organizować i prowadzenie działalności pielgrzymkowej, rekolekcyjnej, wczasowej i
8. turystycznej.
9. Organizowanie kursów, szkoleń i działalność doradcza.
§7
1. Działalność w zakresie wymienionym w §6 Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność
odpłatną i nieodpłatną.
2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą :
1) Organizowanie i wspomaganie organizowania przedstawień, występów chórów;
2) Prowadzenie działalności wydawniczej, bibliotek i czytelni;
3) Organizowanie i prowadzenie działalności pielgrzymkowej, rekolekcyjnej,
wczasowej i turystycznej;
4) Organizowanie kursów, szkoleń i działalność doradcza;
5) Pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
6) Działalność charytatywna;
7) Pozaszkolne formy działalności edukacyjnej,
8) Opracowywanie, koordynowanie, wdrażanie projektów, programów , ekspertyz i
innych przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi;
9) Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z
promocją i wspieraniem celów statutowych;
10) Wspieranie działalności organizacji religijnych.
11) Pozaszkolnych form edukacji.
3. W zakres działalności odpłatnej wchodzą:
1) Zakładanie i prowadzenie :
 Placówek wychowania przedszkolnego;
 Szkół podstawowych i gimnazjów;
 Liceów ogólnokształcących
 Liceów profilowanych;
 Zasadniczych szkół zawodowych, techników;
 Szkól policealnych;
2) Pozaszkolne formy edukacji-nauka języków obcych.
4. Cały dochód z działalności odpłatnej określonej w statucie oraz działalności gospodarczej
3
służy realizacji celów statutowych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.
§9
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, niezależnie od
obywatelstwa i miejsca zamieszkania, mające zdolności do czynności prawnych.
2. O przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia decyduje Zarząd, na podstawie
złożonych przez potencjalnych kandydatów pisemnych deklaracji przystąpienia do
Stowarzyszenia oraz dwóch pisemnych rekomendacji dołączonych przez członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia przeprowadza rozmowę indywidualną z kandydatem, ocenia jego
postawę oraz jego stosunek do Stowarzyszenia. Po dokonanej ocenie kandydata Zarząd
Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu lub uchwałę o odmowie przyjęcia
kandydata, na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
§9a
Stowarzyszenie kieruje się konstytucyjnymi zasadami wolności sumienia i wyznania,
w szczególności nie uzależnia swej działalności edukacyjnej, udzielania pomocy bądź
świadczeń edukacyjnych od deklaracji wyznaniowej osób, które chcą z nich korzystać, bądź
których dzieci będą uczęszczać do placówek oświatowo-wychowawczych.
§10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym.
3. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
4. Otrzymać legitymację członkowską wg wzoru ustalonego przez Walne Zgromadzenie.
§11
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1. Realizować i propagować cele Stowarzyszenia, oraz stosować się do postanowień statutu.
2. Brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
4
§12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawną która
zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez
Zarząd.
§13
Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
§14
Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
§15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji
celów Stowarzyszenia.
§16
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
§17
Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z
obowiązku płacenia składek członkowskich.
§18
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. Dobrowolnego ustąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków,
3. Likwidacji osoby prawnej - członka wspierającego Stowarzyszenie,
4. Utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną
5. Wykluczenie w wypadku działania na szkodę Stowarzyszenia
6. Śmierci członka Stowarzyszenia.
§19
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia o którym mowa w § 18 ust. 2 może nastąpić w
razie:
1. Uchylenia się od działania w sprawach Stowarzyszenia.
2. Zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok.
5
§19a
1. Składkę w wysokości ustalonej Uchwałą Zarządu należy wnieść do dnia 31 marca
za dany rok kalendarzowy.
2. Składkę członkowską można wpłacić:
1) przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia,
2) w kasie Stowarzyszenia.
§20
Od uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu przysługuje członkom Stowarzyszenia prawo do
odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od daty
powiadomienia o wykluczeniu.
§20a
Zabrania się dokonywania następujących czynności:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, pracowników oraz osobom, z którymi członkowie lub
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia włącznie, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
zwanymi dalej „osobami bliskimi".
2. Przekazywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; w szczególności, jeśli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§21
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
4) Sąd Polubowny.
§22
6
Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
§23
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku w okresie wiosennym, z
podaniem porządku dziennego, oraz ogłoszeniem terminu Zgromadzenia z
czternastodniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały:
1) W obecności co najmniej połowy członków.
2) W razie niepełnej połowy zwołuje się po pół godzinie następne zebranie i podejmuje
prawomocne uchwały.
3) Uchwały zapadają większością głosów.
4) Uchwały w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów.
§24
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie z inicjatywy:
1. Zarządu.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
§25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie sprawozdali Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
3. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz, a także rozpatrywanie wniosków
Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybieranie władz Stowarzyszenia tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Polubownego.
5. Uchwalanie zmian statutu, a także podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
6. Nadawanie na wniosek Zarządu godności członka honorowego.
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia członka lub
skreślenia.
§26
1. Zarząd jest najwyższą władza Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami.
2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych bezwzględną większością
głosów Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie. Mogą być również zatrudniani w
Stowarzyszeniu.
4. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Stowarzyszenia.
5. Walne Zgromadzenie wybiera pozostałych członków Zarządu. Zarząd na swoim
pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Zastępcę Prezesa i Sekretarza.
6. Walne Zgromadzenie wyznacza upoważnionego członka do nawiązania stosunku pracy z
Prezesem, o ile jest zatrudniony w Stowarzyszeniu.
7. Zarząd może dołączyć do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w
7
liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. Dołączenie osób winno być
zatwierdzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.
8. Członek Zarządu może być każdej chwili odwołany uchwalą Walnego Zgromadzenia
podjętą bezwzględną większością głosów.
§27
1. Do zadań Skarbnika należy:
1.1 Nadzór nad finansami i księgowością Stowarzyszenia.
1.2 Pilnowanie dyscypliny finansowej organów Stowarzyszenia.
2. Skarbnik bierze udział w posiedzeniach Zarządu, bez prawa głosu.
3. Funkcję Skarbnika pełni osoba zatrudniona w Stowarzyszeniu .
4. Skarbnika powołuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
§28
1. Do podjęcia uchwały Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.
2. W razie równej ilości głosów decyduje Prezes.
3. Każde posiedzenie Zarządu odbywać się będzie po wcześniejszym zawiadomieniu
członków Zarządu.
§29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Każde posiedzenie Zarządu jest protokołowane.
3. Do składania oświadczeń woli upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu jednoosobowo
lub
2) dwaj członkowie Zarządu łącznie.
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia i składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
§30
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie całokształtem Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie darowizn i zapisów.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6. Ustalanie składek członkowskich i wpisowego.
7. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreśleniu lub wykluczeniu członków
Stowarzyszenia.
8. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu.
9. Uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
§31
8
1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych na Walnym
Zgromadzeniu.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie Stowarzyszenia, którzy nie byli
skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w
Stowarzyszeniu zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie
wyższe niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dn. 03 marca 2000 r. „O wynagrodzeniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi."
§32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Wnioskowanie o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu.
§33
1. Sąd Polubowny jest niezależnym organem Stowarzyszenia.
2. Sąd Polubowny składa się z członków, którzy orzekają zgodnie ze swoim sumieniem,
oraz statutem Stowarzyszenia.
3. Sąd Polubowny składa się z trzech członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu.
§34
Do kompetencji Sądu Polubownego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków
Stowarzyszenia w zakresie sporów powstałych między członkami na tle praw i obowiązków
wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia. Sąd Polubowny powinien załatwić
sprawę do czternastu dni.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§35
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) Nieruchomości.
2) Ruchomości.
3) Fundusze.
2 Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) Składki członkowskie.
2) Darowizny, zapisy, spadki.
3) Dochody z działalności statutowej.
4) Dochody z ofiarności publicznej.
9
5) Dochody z działalności gospodarczej.
3. Decyzję o zaciąganiu zobowiązań majątkowych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
w drodze uchwały, zwykłą większością głosów. Oświadczenia woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych wymagają kontrasygnaty skarbnika.
4. Do zbycia lub obciążenia nieruchomości przez Stowarzyszenie, wymagana jest pisemna
zgoda Biskupa Ordynariusza Diecezji Bielsko – Żywieckiej, pod rygorem nieważności.
5. Do zbycia lub obciążenia ruchomości o wartości powyżej 10 000 zł, wymagana jest
pisemna zgoda Biskupa Ordynariusza Diecezji Bielsko – Żywieckiej, pod rygorem
nieważności.
6. Czynności prawne, które mogą skutkować pogorszeniem sytuacji majątkowej
Stowarzyszenia, w szczególności zaciągnięcie kredytu , ustanowienie hipoteki, zastawu,
udzielenie poręczenia wymagają pisemnej zgody Biskupa Ordynariusza Diecezji
Bielsko – Żywieckiej, pod rygorem nieważności.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§36
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, cały majątek Stowarzyszenia przechodzi na
własność Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Statut niniejszy został przyjęty na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
16.12.2014 roku.